Một số lỗi công thức Excel phổ biến khi người dùng nhập sai

Tự học tin học văn phòng

Các công thức đôi khi có thể dẫn đến giá trị lỗi bên cạnh việc trả về kết quả không mong đợi. Sau đây là một số lỗi công thức Excel bạn có thể sử dụng để tìm và điều tra nguyên nhân của lỗi và xác định giải pháp.

Bảng sau tóm tắt một số lỗi công thức Excel

Hãy đảm bảo bạn Thêm thông tin
Bắt đầu mọi hàm với dấu bằng (=) Nếu bạn bỏ dấu bằng, những gì bạn nhập có thể được hiển thị dưới dạng văn bản hoặc ngày. Ví dụ: nếu bạn nhập SUM(A1:A10), Excel sẽ hiển thị chuỗi văn bản SUM(A1:A10) mà không thực hiện tính toán. Nếu bạn nhập 11/2, Excel sẽ hiển thị ngày Ngày 2 Tháng Mười một (giả sử định dạng ô là Chung) thay vì chia 11 cho 2.
Khớp tất cả các dấu mở ngoặc và đóng ngoặc Hãy đảm bảo tất cả các dấu ngoặc đơn đều là một phần trong một cặp dấu khớp nhau (mở và đóng). Khi bạn sử dụng hàm trong công thức, quan trọng là mỗi dấu ngoặc đơn phải ở đúng vị trí của mình thì hàm mới hoạt động chính xác. Ví dụ: công thức =IF(B5<0),”Không hợp lệ”,B5*1.05) sẽ không hoạt động do có hai dấu đóng ngoặc và chỉ có một dấu mở ngoặc trong khi chỉ nên có mỗi loại một dấu. Công thức phải có dạng như thế này: =IF(B5<0,”Không hợp lệ”,B5*1.05).
Sử dụng dấu hai chấm để chỉ phạm vi Khi bạn tham chiếu đến phạm vi ô, hãy sử dụng dấu hai chấm (:) để phân tách tham chiếu đến ô đầu tiên và tham chiếu đến ô cuối cùng trong phạm vi. Ví dụ: =SUM(A1:A5), không phải =SUM(A1 A5), hàm này sẽ trả về Lỗi #NULL!.
Nhập tất cả các tham đối bắt buộc Một số hàm không có đối số bắt buộc. Ngoài ra, đảm bảo rằng bạn không nhập quá nhiều đối số.
Nhập đúng loại đối số Một số hàm như SUM yêu cầu tham đối dạng số. Các hàm khác như REPLACE yêu cầu giá trị văn bản cho ít nhất một tham đối của mình. Nếu bạn sử dụng sai kiểu dữ liệu làm tham đối, Excel có thể trả về kết quả không mong muốn hoặc hiển thị lỗi.
Không lồng quá 64 hàm Bạn có thể nhập hoặc lồng tối đa 64 mức hàm trong một hàm.
Đặt các tên trang tính khác vào dấu ngoặc đơn Nếu công thức tham chiếu đến các giá trị hay ô trên trang tính hay sổ làm việc khác và tên của sổ làm việc hay trang tính còn lại này chứa khoảng trắng hoặc các ký tự không thuộc bảng chữ cái thì bạn phải đặt tên đó trong dấu ngoặc đơn ( ‘ ), như =’Dữ liệu Quý’!D3 hoặc =‘123’!A1.
Đặt dấu chấm than (!) sau tên trang tính khi bạn tham chiếu đến trang tính đó trong công thức Ví dụ, để trả về giá trị từ ô D3 trong trang tính có tên Dữ liệu Hàng quý trong cùng sổ làm việc, hãy dùng công thức này: =’Dữ liệu Hàng quý’!D3.
Bao gồm cả đường dẫn đến sổ làm việc ngoài Hãy đảm bảo mỗi tham chiếu ngoài đều chứa tên sổ làm việc và đường dẫn đến sổ làm việc đó.

Tham chiếu đến sổ làm việc bao gồm tên sổ làm việc và phải nằm trong dấu ngoặc vuông ([Tên_sổ_làm_việc.xlsx]). Tham chiếu cũng phải chứa tên trang tính trong sổ làm việc.

Nếu sổ làm việc bạn muốn tham chiếu đến không mở trong Excel, bạn vẫn có thể đưa tham chiếu đó vào công thức. Bạn cung cấp đường dẫn đầy đủ đến tệp, như trong ví dụ sau: =ROWS(‘C:\Tài liệu của Tôi\[Hoạt động Q2.xlsx]Doanh số’!A1:A8). Công thức này trả về số hàng trong phạm vi bao gồm các ô A1 đến A8 trong sổ làm việc còn lại (8).

Lưu ý: Nếu đường dẫn đầy đủ chứa các ký tự khoảng trắng, như trong ví dụ trước, bạn phải đặt đường dẫn trong dấu ngoặc đơn (ở đầu đường dẫn và sau tên trang tính, trước dấu chấm than).

Nhập số mà không định dạng Không định dạng số khi bạn nhập số vào công thức. Ví dụ: nếu giá trị bạn muốn nhập là $1.000, hãy nhập 1000 vào công thức. Nếu bạn nhập dấu phẩy như một phần của số, Excel sẽ hiểu dấu phẩy là kí tự phân tách. Nếu bạn muốn các số hiển thị dấu phẩy dưới dạng có dấu tách hàng nghìn, hàng triệu hoặc ký hiệu tiền tệ, hãy định dạng ô sau khi bạn nhập số.

Ví dụ: nếu bạn muốn thêm 3100 vào giá trị trong ô A3 và bạn nhập công thức =SUM(3,100,A3), Excel sẽ cộng số 3 với 100, rồi cộng tổng đó với giá trị từ ô A3, thay vì cộng 3100 với ô A3, công thức sẽ là =SUM(3100,A3). Hoặc nếu bạn nhập công thức =ABS(-2,134), Excel sẽ hiển thị lỗi do hàm ABS chỉ chấp nhận một tham đối: =ABS(-2134).

Mời bạn tham khảo :

– CÁC HÀM TOÁN HỌC TRONG EXCEL THƯỜNG XUYÊN SỬ DỤNG

Nếu công thức không thể đánh giá đúng kết quả, Excel sẽ hiển thị giá trị lỗi, như #####, #DIV/0!, #N/A, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF! và #VALUE!. Mỗi loại lỗi có nguyên nhân khác nhau và giải pháp khác nhau.

Bảng sau mô tả chi tiết về các lỗi này và mô tả ngắn gọn để giúp bạn sửa lỗi công thức Excel

Chủ đề Mô tả
Sửa lỗi #### Excel sẽ hiển thị lỗi này khi cột không đủ rộng để hiển thị tất cả các ký tự trong một ô hoặc một ô chứa giá trị âm hoặc giá trị thời gian.

Ví dụ, một công thức trừ một ngày trong tương lai từ một ngày trong quá khứ, chẳng hạn như = 06/15/2008-07/01/2008, dẫn đến giá trị ngày âm.

Mẹo: Cố gắng điều chỉnh ô tự động bằng cách bấm đúp vào giữa các tiêu đề cột. Nếu ### được hiển thị do Excel không thể hiển thị tất cả các ký tự, thao tác này sẽ sửa lỗi đó.

Lỗi #

Sửa lỗi #DIV/0! Excel sẽ hiển thị lỗi này khi có số chia cho không (0) hoặc ô không chứa giá trị nào.

Mẹo: Thêm một bộ xử lý lỗi như trong ví dụ sau, là =IF(C2,B2/C2,0)

Có thể sử dụng hàm xử lý lỗi như IF để giấu lỗi

Sửa lỗi #N/A Excel sẽ hiển thị lỗi này khi giá trị không có sẵn cho hàm hoặc công thức.

Nếu bạn đang sử dụng một hàm như VLOOKUP, nội dung bạn đang cố gắng tra cứu có kết quả khớp với trong phạm vi tra cứu không? Hầu hết thường là không có.

Thử sử dụng IFERROR để ngăn #N/A. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng:

=IFERROR(VLOOKUP(D2,$D$6:$E$8,2,TRUE),0)

Lỗi #N/A

Sửa lỗi #NAME? Lỗi này hiển thị khi Excel không nhận dạng được văn bản trong công thức. Ví dụ, tên phạm vi hoặc tên hàm có thể bị viết sai.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng một hàm, hãy đảm bảo tên hàm được viết đúng. Trong trường hợp này, hàm SUM bị viết sai chính tả. Hãy loại bỏ chữ “e” và Excel sẽ sửa lại chính xác.

Excel hiển thị lỗi #NAME? khi tên hàm có lỗi đánh máy

Sửa lỗi #NULL! Excel sẽ hiển thị lỗi này khi bạn xác định giao nhau của hai vùng không giao nhau (chéo). Toán tử giao nhau là một ký tự khoảng trắng để tách biệt các tham chiếu trong một công thức.

Lưu ý: Hãy đảm bảo các phạm vi của bạn được phân tách chính xác – vùng C2:C3 và E4:E6 không giao nhau, do đó khi nhập công thức =SUM(C2:C3 E4:E6), bạn sẽ được trả về lỗi #NULL!. Đặt dấu phẩy giữa phạm vi C và E sẽ có tác dụng sửa hàm =SUM(C2:C3,E4:E6)

Lỗi #NULL!

Sửa lỗi #NUM! Excel sẽ hiển thị lỗi này khi công thức hoặc hàm chứa giá trị số không hợp lệ.

Bạn đang sử dụng một hàm lặp lại, như IRR hoặc RATE? Nếu vậy, lỗi #NUM! có thể xay ra do hàm không tìm thấy kết quả. Tham khảo chủ đề trợ giúp để biết các bước giải quyết.

Sửa lỗi #REF! Excel sẽ hiển thị lỗi này khi tham chiếu ô không hợp lệ. Ví dụ, bạn có thể xóa ô đã được tham chiếu bởi các công thức khác hoặc bạn có thể dán ô bạn đã di chuyển ở phía trên cùng của ô được tham chiếu bởi các công thức khác.

Bạn vô tình xóa một hàng hoặc cột? Chúng tôi đã xóa cột B trong công thức =SUM(A2,B2,C2) này, hãy xem chuyện gì xảy ra.

Sử dụng Hoàn tác (Ctrl+Z) để hoàn tác thao tác xóa, xây dựng lại công thức hoặc sử dụng tham chiếu phạm vi liên tiếp như sau: =SUM(A2:C2), hàm này sẽ tự động cập nhật khi cột B bị xóa.

Excel hiển thị lỗi #REF! khi có tham chiếu ô không hợp lệ

Sửa lỗi #VALUE! Excel có thể hiển thị lỗi này nếu công thức của bạn bao gồm các ô chứa các kiểu dữ liệu khác nhau.

Bạn đang sử dụng các toán tử Toán học (+, -, *, /, ^) với các kiểu dữ liệu khác nhau? Nếu vậy, hãy thử thay thế bằng hàm. Trong trường hợp này, hàm =SUM(F2:F5) có thể khắc phục sự cố lỗi công thức Excel.

 

Hữu ích hãy share bạn nha!
Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

bỏ gạch chân đỏ trong Word
Tự học tin học văn phòng
Gạch chân đỏ trong word – cách loại bỏ

Nguyên nhân của việc này là do chức năng kiểm tra chính tả và ngữ pháp (Spelling & Grammar) theo tiếng Anh của Word. Thủ thuật sau sẽ giúp bạn loại bỏ lỗi gạch chân trong word.

Thủ thuật word cài đặt font chữ
Tự học tin học văn phòng
Cài đặt Font chữ mặc định khi bạn mới mở Word

Thủ thuật word dưới đây sẽ giúp bạn cài đặt font chữ Time New Roman hoặc bất kỳ một phông chữ nào làm mặc định mỗi khi mở một văn bản mới.

phím tắt Excel
Tự học tin học văn phòng
49 phím tắt Excel cho dân văn phòng

Phím tắt Excel là một trong những mẹo thường xuyên sử dụng trong làm việc. Đặc biệt là Excel để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suật làm việc. Tuy vậy, không phải ai cũng có thể nắm bắt được hết những phím tắt hay sử dụng trong …